پیگیری سفارشات

تهران ، شهریار ، خیابان ولیعصر (عج) ، روبروی بیمارستان امام سجاد (ع) ، برج سعدی ، طبقه اول ، واحد ۳

به چاپ سپهر خوش آمدید.

لیست قیمت ویزیت فانتزی ( عمومی ) لمینت براق

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی ( عمومی ) لمینت براق ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴۲۳,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی ( عمومی ) لمینت براق ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۴۴۳,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۳ ویزیت فانتزی ( عمومی ) لمینت براق طرح موج ۹۰*۶۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴۲۳,۵۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۴ ویزیت فانتزی ( عمومی ) لمینت براق طرح موج ۹۰*۶۰ دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۴۴۳,۵۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۵ ویزیت فانتزی ( عمومی ) لمینت براق ۵۵*۵۵ مربع دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۷۵,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۶ ویزیت فانتزی ( عمومی ) لمینت براق ۸۵*۴۸ ویزیتی دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۳۸,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۷ ویزیت فانتزی ( عمومی ) لمینت براق دایره ۵۵ * ۵۵ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۹۶,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی ( عمومی ) طلا کارت لمینت براق

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی ( عمومی ) طلا کارت لمینت براق ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۶۸۳,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی ( عمومی ) طلا کارت لمینت براق ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۷۳۳,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی ( عمومی ) لمینت مات

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی ( عمومی ) لمینت مات ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵۷۸,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی ( عمومی ) لمینت مات ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۵۹۸,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۳ ویزیت فانتزی ( عمومی ) لمینت مات طرح موج ۹۰*۶۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵۷۸,۵۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۴ ویزیت فانتزی ( عمومی ) لمینت مات ۵۵*۵۵ مربع دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۷۶,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۵ ویزیت فانتزی ( عمومی ) لمینت مات ۸۵*۴۸ ویزیتی دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴۶۳,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی ( عمومی ) طلا کارت لمینت مات

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات

لیست قیمت ویزیت فانتزی ( عمومی ) لمینت برجسته

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی ( عمومی ) لمینت برجسته ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴۲۷,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی ( عمومی ) لمینت برجسته ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۴۴۷,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۳ ویزیت فانتزی ( عمومی ) لمینت برجسته ۵۹ در ۵۶ مربع دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۲۱,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۴ ویزیت فانتزی ( عمومی ) لمینت برجسته ۵۹ در ۵۶ مربع دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۳۴۱,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۵ ویزیت فانتزی ( عمومی ) لمینت برجسته ۸۵*۴۸ ویزیتی دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۴۲,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۶ ویزیت فانتزی ( عمومی ) لمینت برجسته ۸۵*۴۸ ویزیتی دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۳۶۲,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۷ ویزیت فانتزی ( عمومی ) لمینت برجسته طرح موج ۹۰ در ۶۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴۲۷,۵۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی ( عمومی ) لمینت برجسته دورگرد طلاکوب

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی ( عمومی ) لمینت برجسته دورگرد طلاکوب ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۷۰۰,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی ( عمومی ) لمینت برجسته دورگرد طلاکوب ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۷۵۰,۰۰۰ ۶ روز کاری ثبت سفارش
۳ ویزیت فانتزی ( عمومی ) لمینت برجسته دورگرد طلاکوب ۵۹ در ۵۶ مربع دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵۲۵,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۴ ویزیت فانتزی ( عمومی ) لمینت برجسته دورگرد طلاکوب ۵۹ در ۵۶ مربع دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۵۴۵,۰۰۰ ۶ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی ( عمومی ) لمینت برجسته مخملی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی ( عمومی ) لمینت برجسته مخملی ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۶۲۷,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی ( عمومی ) لمینت برجسته مخملی ۵۹ در ۵۶ مربع دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴۷۰,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی ( عمومی ) لمینت برجسته مخملی طلاکوب

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی ( عمومی ) لمینت برجسته مخملی طلاکوب ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۹۰۰,۰۰۰ ۱۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی ( عمومی ) لمینت برجسته مخملی طلاکوب ۵۹ در ۵۶ مربع دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۷۱۵,۰۰۰ ۱۷ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی ( عمومی ) لمینت کتان امباس دور گرد

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی ( عمومی ) لمینت کتان امباس دور گرد ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴۳۰,۰۰۰ ۱۴ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی ( عمومی ) لمینت کتان امباس دور گرد ( ۵۹ * ۵۶ ) مربع دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۸۸,۰۰۰ ۱۴ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی ( عمومی ) کتان امباس لمینت طلاکوب دورگرد

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی ( عمومی ) کتان امباس لمینت طلاکوب دورگرد ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۷۳۱,۰۰۰ ۱۶ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی ( عمومی ) کتان امباس لمینت طلاکوب دورگرد ( ۵۹ * ۵۶ ) مربع دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴۹۴,۰۰۰ ۱۶ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی ( عمومی ) گلاسه بدون روکش دورگرد

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی ( عمومی ) گلاسه بدون روکش دورگرد ( ۹۰ * ۶۰ ) استاندارد دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۱۱,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی ( عمومی ) سلفون براق دورگرد

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی ( عمومی ) سلفون براق دورگرد ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۲۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی ( عمومی ) سلفون براق دورگرد ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۲۴۹,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۳ ویزیت فانتزی ( عمومی ) سلفون براق دورگرد ۹۰*۶۰ (۶ساعته) دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۲۶۴,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۴ ویزیت فانتزی ( عمومی ) سلفون براق دورگرد طرح موج ۹۰*۶۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۰۵,۰۰۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش
۵ ویزیت فانتزی ( عمومی ) سلفون براق دورگرد ۶۰ در ۶۰ مربع دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۷۶,۰۰۰ ۹ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی ( عمومی ) سلفون ( مات ) دور گرد

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی ( عمومی ) سلفون ( مات ) دور گرد ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۲۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی ( عمومی ) سلفون ( مات ) دور گرد ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۲۴۹,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۳ ویزیت فانتزی ( عمومی ) سلفون ( مات ) دور گرد ۹۰*۶۰ (۶ساعته) دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۲۶۴,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۴ ویزیت فانتزی ( عمومی ) سلفون ( مات ) دور گرد طرح موج ۹۰*۶۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۰۵,۰۰۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش
۵ ویزیت فانتزی ( عمومی ) سلفون ( مات ) دور گرد ۶۰ در ۶۰ مربع دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۷۶,۰۰۰ ۹ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی ( عمومی ) سلفون مات دورگرد موضعی (برجسته)

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی ( عمومی ) سلفون مات دورگرد موضعی (برجسته) ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۱۵,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی ( عمومی ) سلفون مات دورگرد موضعی (برجسته) ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۳۶۵,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی ( عمومی ) سلفون مات دورگرد طلاکوب

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی ( عمومی ) سلفون مات دورگرد طلاکوب ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵۵۳,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی ( عمومی ) سلفون مات دورگرد طلاکوب ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۶۰۳,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی ( عمومی ) سلفون مات مخملی دور گرد

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی ( عمومی ) سلفون مات مخملی دور گرد ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴۵۴,۰۰۰ ۹ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی ( عمومی ) سلفون مات مخملی دورگرد موضعی(برجسته)

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی ( عمومی ) سلفون مات مخملی دورگرد موضعی(برجسته) ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵۱۸,۰۰۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی ( عمومی ) سلفون مات مخملی دورگرد طلاکوب

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی ( عمومی ) سلفون مات مخملی دورگرد طلاکوب ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۷۵۵,۰۰۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی ( عمومی ) سلفون مخملی دورگرد موضعی طلاکوب

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی ( عمومی ) سلفون مخملی دورگرد موضعی طلاکوب ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۸۷۰,۰۰۰ ۱۶ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی ( عمومی ) طرح چرم دورگرد

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی ( عمومی ) طرح چرم دورگرد ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۲۲,۰۰۰ ۱۶ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی ( عمومی ) گلاسه یووی دورگرد

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات

لیست قیمت ویزیت فانتزی ( عمومی ) کرافت دورگرد

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی ( عمومی ) کرافت دورگرد ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۹۵,۰۰۰ ۱۶ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی ( عمومی ) کارتی دورگرد

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی ( عمومی ) کارتی دورگرد ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۲۲,۰۰۰ ۱۶ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی ( عمومی ) کارتی دورگرد نقره کوب

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی ( عمومی ) کارتی دورگرد نقره کوب ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵۱۶,۰۰۰ ۱۶ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی ( عمومی ) کتان امباس دورگرد

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی ( عمومی ) کتان امباس دورگرد ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۳۳,۰۰۰ ۹ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی ( عمومی ) کتان امباس دورگرد طلاکوب

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی ( عمومی ) کتان امباس دورگرد طلاکوب ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵۲۷,۰۰۰ ۱۶ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی ( عمومی ) پروانه ای

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی ( عمومی ) پروانه ای ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۰۵,۰۰۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش