لیست قیمت تراکت کرافت تراکت کرافت جهار رنگ ( ۱۰۰۰ عددی )

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ تراکت کرافت تراکت کرافت جهار رنگ ( ۱۰۰۰ عددی ) A۴ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۴۱,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲ تراکت کرافت تراکت کرافت جهار رنگ ( ۱۰۰۰ عددی ) A۴ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴۴۶,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۳ تراکت کرافت تراکت کرافت جهار رنگ ( ۱۰۰۰ عددی ) A۵ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۷۱,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۴ تراکت کرافت تراکت کرافت جهار رنگ ( ۱۰۰۰ عددی ) A۵ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۲۳,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۵ تراکت کرافت تراکت کرافت جهار رنگ ( ۱۰۰۰ عددی ) A۶ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۸۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۶ تراکت کرافت تراکت کرافت جهار رنگ ( ۱۰۰۰ عددی ) A۶ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۱۲,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت تراکت کرافت تراکت کرافت جهار رنگ ( ۲۰۰۰ عددی )

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ تراکت کرافت تراکت کرافت جهار رنگ ( ۲۰۰۰ عددی ) A۴ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۵۷۷,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲ تراکت کرافت تراکت کرافت جهار رنگ ( ۲۰۰۰ عددی ) A۴ دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۶۹۲,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۳ تراکت کرافت تراکت کرافت جهار رنگ ( ۲۰۰۰ عددی ) A۵ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۲۸۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۴ تراکت کرافت تراکت کرافت جهار رنگ ( ۲۰۰۰ عددی ) A۵ دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۳۴۶,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۵ تراکت کرافت تراکت کرافت جهار رنگ ( ۲۰۰۰ عددی ) A۶ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱۴۴,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۶ تراکت کرافت تراکت کرافت جهار رنگ ( ۲۰۰۰ عددی ) A۶ دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱۷۳,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت تراکت کرافت تراکت کرافت جهار رنگ ( ۵۰۰۰ عددی )

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ تراکت کرافت تراکت کرافت جهار رنگ ( ۵۰۰۰ عددی ) A۴ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۱,۲۸۳,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲ تراکت کرافت تراکت کرافت جهار رنگ ( ۵۰۰۰ عددی ) A۴ دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۱,۴۲۷,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۳ تراکت کرافت تراکت کرافت جهار رنگ ( ۵۰۰۰ عددی ) A۵ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۶۴۲,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۴ تراکت کرافت تراکت کرافت جهار رنگ ( ۵۰۰۰ عددی ) A۵ دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۷۱۴,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۵ تراکت کرافت تراکت کرافت جهار رنگ ( ۵۰۰۰ عددی ) A۶ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۳۲۱,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۶ تراکت کرافت تراکت کرافت جهار رنگ ( ۵۰۰۰ عددی ) A۶ دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۳۵۷,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش