لیست قیمت ساک خرید (اختصاصی) گلاسه ۱۷۰ گرم ۱۰۰۰ عددی ( سلفون مات یا براق )

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ساک خرید (اختصاصی) گلاسه ۱۷۰ گرم ۱۰۰۰ عددی ( سلفون مات یا براق ) ارتفاع۳۸ عرض۲۴ عطف۹.۵ ( ۴۸۲*۶۸۹ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴,۸۱۵,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۲ ساک خرید (اختصاصی) گلاسه ۱۷۰ گرم ۱۰۰۰ عددی ( سلفون مات یا براق ) ارتفاع۲۶ عرض۱۶.۵ عطف۶.۵ ( ۳۴۴*۴۸۴ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳,۹۸۶,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۳ ساک خرید (اختصاصی) گلاسه ۱۷۰ گرم ۱۰۰۰ عددی ( سلفون مات یا براق ) ارتفاع۲۳ عرض۲۳ عطف۹ ( ۳۲۳*۶۶۴ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴,۰۶۶,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۴ ساک خرید (اختصاصی) گلاسه ۱۷۰ گرم ۱۰۰۰ عددی ( سلفون مات یا براق ) ارتفاع۲۰ عرض۲۰ عطف۸ ( ۲۹۰*۵۷۹ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳,۶۴۹,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۵ ساک خرید (اختصاصی) گلاسه ۱۷۰ گرم ۱۰۰۰ عددی ( سلفون مات یا براق ) ارتفاع۳۵ عرض۵۰ عطف۱۵ ( ۴۸۴*۶۷۴ ) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۷,۶۶۱,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۶ ساک خرید (اختصاصی) گلاسه ۱۷۰ گرم ۱۰۰۰ عددی ( سلفون مات یا براق ) ارتفاع۳۰ عرض۴۵ عطف۱۲ ( ۴۲۴*۵۹۴ ) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۶,۴۶۳,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۷ ساک خرید (اختصاصی) گلاسه ۱۷۰ گرم ۱۰۰۰ عددی ( سلفون مات یا براق ) ارتفاع۳۰ عرض۴۰ عطف۱۰ ( ۴۱۹*۵۲۴ ) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۶,۴۶۳,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۸ ساک خرید (اختصاصی) گلاسه ۱۷۰ گرم ۱۰۰۰ عددی ( سلفون مات یا براق ) ارتفاع۲۴ عرض۳۴ عطف۱۱ ( ۳۴۵*۴۷۴ ) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴,۹۲۲,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ساک خرید (اختصاصی) گلاسه ۱۷۰ گرم ۲۰۰۰ عددی ( سلفون مات یا براق )

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ساک خرید (اختصاصی) گلاسه ۱۷۰ گرم ۲۰۰۰ عددی ( سلفون مات یا براق ) ارتفاع۳۸ عرض۲۴ عطف۹.۵ ( ۴۸۲*۶۸۹ ) یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۸,۷۲۰,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۲ ساک خرید (اختصاصی) گلاسه ۱۷۰ گرم ۲۰۰۰ عددی ( سلفون مات یا براق ) ارتفاع۲۶ عرض۱۶.۵ عطف۶.۵ ( ۳۴۴*۴۸۴ ) یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۶,۰۸۸,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۳ ساک خرید (اختصاصی) گلاسه ۱۷۰ گرم ۲۰۰۰ عددی ( سلفون مات یا براق ) ارتفاع۲۳ عرض۲۳ عطف۹ ( ۳۲۳*۶۶۴ ) یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۷,۲۲۸,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۴ ساک خرید (اختصاصی) گلاسه ۱۷۰ گرم ۲۰۰۰ عددی ( سلفون مات یا براق ) ارتفاع۲۰ عرض۲۰ عطف۸ ( ۲۹۰*۵۷۹ ) یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۶,۳۷۷,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۵ ساک خرید (اختصاصی) گلاسه ۱۷۰ گرم ۲۰۰۰ عددی ( سلفون مات یا براق ) ارتفاع۳۵ عرض۵۰ عطف۱۵ ( ۴۸۴*۶۷۴ ) دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱۴,۴۲۱,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۶ ساک خرید (اختصاصی) گلاسه ۱۷۰ گرم ۲۰۰۰ عددی ( سلفون مات یا براق ) ارتفاع۳۰ عرض۴۵ عطف۱۲ ( ۴۲۴*۵۹۴ ) دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱۲,۰۱۶,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۷ ساک خرید (اختصاصی) گلاسه ۱۷۰ گرم ۲۰۰۰ عددی ( سلفون مات یا براق ) ارتفاع۳۰ عرض۴۰ عطف۱۰ ( ۴۱۹*۵۲۴ ) دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱۲,۰۱۶,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۸ ساک خرید (اختصاصی) گلاسه ۱۷۰ گرم ۲۰۰۰ عددی ( سلفون مات یا براق ) ارتفاع۲۴ عرض۳۴ عطف۱۱ ( ۳۴۵*۴۷۴ ) دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۸,۹۴۵,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ساک خرید (اختصاصی) گلاسه ۱۷۰ گرم ۵۰۰۰ عددی ( سلفون مات یا براق )

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ساک خرید (اختصاصی) گلاسه ۱۷۰ گرم ۵۰۰۰ عددی ( سلفون مات یا براق ) ارتفاع۳۸ عرض۲۴ عطف۹.۵ ( ۴۸۲*۶۸۹ ) یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۲۰,۳۳۰,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۲ ساک خرید (اختصاصی) گلاسه ۱۷۰ گرم ۵۰۰۰ عددی ( سلفون مات یا براق ) ارتفاع۲۶ عرض۱۶.۵ عطف۶.۵ ( ۳۴۴*۴۸۴ ) یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۱۴,۲۲۰,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۳ ساک خرید (اختصاصی) گلاسه ۱۷۰ گرم ۵۰۰۰ عددی ( سلفون مات یا براق ) ارتفاع۲۳ عرض۲۳ عطف۹ ( ۳۲۳*۶۶۴ ) یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۱۶,۱۹۹,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۴ ساک خرید (اختصاصی) گلاسه ۱۷۰ گرم ۵۰۰۰ عددی ( سلفون مات یا براق ) ارتفاع۲۰ عرض۲۰ عطف۸ ( ۲۹۰*۵۷۹ ) یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۱۴,۱۶۱,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۵ ساک خرید (اختصاصی) گلاسه ۱۷۰ گرم ۵۰۰۰ عددی ( سلفون مات یا براق ) ارتفاع۳۵ عرض۵۰ عطف۱۵ ( ۴۸۴*۶۷۴ ) دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۳۵,۰۹۶,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۶ ساک خرید (اختصاصی) گلاسه ۱۷۰ گرم ۵۰۰۰ عددی ( سلفون مات یا براق ) ارتفاع۳۰ عرض۴۵ عطف۱۲ ( ۴۲۴*۵۹۴ ) دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۲۹,۰۸۳,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۷ ساک خرید (اختصاصی) گلاسه ۱۷۰ گرم ۵۰۰۰ عددی ( سلفون مات یا براق ) ارتفاع۳۰ عرض۴۰ عطف۱۰ ( ۴۱۹*۵۲۴ ) دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۲۹,۰۸۳,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۸ ساک خرید (اختصاصی) گلاسه ۱۷۰ گرم ۵۰۰۰ عددی ( سلفون مات یا براق ) ارتفاع۲۴ عرض۳۴ عطف۱۱ ( ۳۴۵*۴۷۴ ) دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۲۰,۸۹۷,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ساک خرید (اختصاصی) کرافت ۱۲۰ گرم ۵۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ساک خرید (اختصاصی) کرافت ۱۲۰ گرم ۵۰۰ عددی ارتفاع۳۸ عرض۲۴ عطف۹.۵ ( ۴۸۲*۶۸۹ ) تکرنگ مشکی یک رو عادی ۵۰۰ عددی ۲,۱۰۳,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۲ ساک خرید (اختصاصی) کرافت ۱۲۰ گرم ۵۰۰ عددی ارتفاع۳۸ عرض۲۴ عطف۹.۵ ( ۴۸۲*۶۸۹ ) دو رنگ یک رو عادی ۵۰۰ عددی ۲,۳۸۶,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۳ ساک خرید (اختصاصی) کرافت ۱۲۰ گرم ۵۰۰ عددی ارتفاع۳۸ عرض۲۴ عطف۹.۵ ( ۴۸۲*۶۸۹ ) چهار رنگ یک رو عادی ۵۰۰ عددی ۲,۴۷۲,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ساک خرید (اختصاصی) کرافت ۱۲۰ گرم ۱۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ساک خرید (اختصاصی) کرافت ۱۲۰ گرم ۱۰۰۰ عددی ارتفاع۳۸ عرض۲۴ عطف۹.۵ ( ۴۸۲*۶۸۹ ) تکرنگ مشکی یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳,۲۲۱,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۲ ساک خرید (اختصاصی) کرافت ۱۲۰ گرم ۱۰۰۰ عددی ارتفاع۳۸ عرض۲۴ عطف۹.۵ ( ۴۸۲*۶۸۹ ) دو رنگ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳,۵۱۰,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۳ ساک خرید (اختصاصی) کرافت ۱۲۰ گرم ۱۰۰۰ عددی ارتفاع۳۸ عرض۲۴ عطف۹.۵ ( ۴۸۲*۶۸۹ ) چهار رنگ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳,۵۸۴,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ساک خرید (اختصاصی) کرافت ۱۲۰ گرم ۲۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ساک خرید (اختصاصی) کرافت ۱۲۰ گرم ۲۰۰۰ عددی ارتفاع۳۸ عرض۲۴ عطف۹.۵ ( ۴۸۲*۶۸۹ ) تکرنگ مشکی یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۵,۷۲۴,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۲ ساک خرید (اختصاصی) کرافت ۱۲۰ گرم ۲۰۰۰ عددی ارتفاع۳۸ عرض۲۴ عطف۹.۵ ( ۴۸۲*۶۸۹ ) دو رنگ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۶,۰۱۳,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۳ ساک خرید (اختصاصی) کرافت ۱۲۰ گرم ۲۰۰۰ عددی ارتفاع۳۸ عرض۲۴ عطف۹.۵ ( ۴۸۲*۶۸۹ ) چهار رنگ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۶,۱۴۲,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ساک خرید (اختصاصی) کرافت ۱۲۰ گرم ۵۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ساک خرید (اختصاصی) کرافت ۱۲۰ گرم ۵۰۰۰ عددی ارتفاع۳۸ عرض۲۴ عطف۹.۵ ( ۴۸۲*۶۸۹ ) تکرنگ مشکی یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۱۲,۸۴۰,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۲ ساک خرید (اختصاصی) کرافت ۱۲۰ گرم ۵۰۰۰ عددی ارتفاع۳۸ عرض۲۴ عطف۹.۵ ( ۴۸۲*۶۸۹ ) دو رنگ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۱۳,۱۱۸,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۳ ساک خرید (اختصاصی) کرافت ۱۲۰ گرم ۵۰۰۰ عددی ارتفاع۳۸ عرض۲۴ عطف۹.۵ ( ۴۸۲*۶۸۹ ) چهار رنگ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۱۳,۴۲۸,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش