لیست قیمت ست اداری سری اول و دوم تحریر ۸۰ گرم

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ست اداری سری اول و دوم تحریر ۸۰ گرم ( ۴۴۰*۵۹۴ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۷۳۷,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ست اداری سری سوم تحریر ۸۰ گرم

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ست اداری سری سوم تحریر ۸۰ گرم ( ۴۸۵*۶۹۰ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۹۲۱,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ست اداری سری اول و دوم تحریر ۱۰۰ گرم

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ست اداری سری اول و دوم تحریر ۱۰۰ گرم ( ۴۴۰*۵۹۴ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۰۱۳,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ست اداری سری سوم تحریر ۱۰۰ گرم

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ست اداری سری سوم تحریر ۱۰۰ گرم ( کیسه ای ۶۹۰*۴۸۵ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۳۶۹,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ ست اداری سری سوم تحریر ۱۰۰ گرم ( کیفی ۶۹۰*۴۹۰ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۳۶۹,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ست اداری سری اول و دوم کتان ۱۲۰ گرم

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ست اداری سری اول و دوم کتان ۱۲۰ گرم ( ۴۴۰*۵۹۴ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۵۸۷,۵۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ست اداری سری سوم کتان ۱۲۰ گرم

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ست اداری سری سوم کتان ۱۲۰ گرم ( کیسه ای ۶۹۰*۴۸۵ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۷۷۲,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ ست اداری سری سوم کتان ۱۲۰ گرم ( کیفی ۶۹۰*۴۹۰ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۷۷۲,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش