لیست قیمت فرم های ۵۰۰ عددی سلفون براق دورگرد

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فرم های ۵۰۰ عددی سلفون براق دورگرد ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو عادی ۵۰۰ عددی ۸۵,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ فرم های ۵۰۰ عددی سلفون براق دورگرد ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو سریع ۵۰۰ عددی ۹۳,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فرم های ۵۰۰ عددی سلفون مات دورگرد

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فرم های ۵۰۰ عددی سلفون مات دورگرد ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو عادی ۵۰۰ عددی ۸۵,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ فرم های ۵۰۰ عددی سلفون مات دورگرد ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو سریع ۵۰۰ عددی ۹۳,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فرم های ۵۰۰ عددی لمینت براق

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فرم های ۵۰۰ عددی لمینت براق ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو عادی ۵۰۰ عددی ۱۴۳,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲ فرم های ۵۰۰ عددی لمینت براق ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو سریع ۵۰۰ عددی ۱۵۱,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فرم های ۵۰۰ عددی لمینت مات

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فرم های ۵۰۰ عددی لمینت مات ۹۰ در ۵۸ استاندارد دو رو عادی ۵۰۰ عددی ۱۹۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲ فرم های ۵۰۰ عددی لمینت مات ۹۰ در ۵۸ استاندارد دو رو سریع ۵۰۰ عددی ۲۰۷,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فرم های ۵۰۰ عددی لمینت برجسته

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فرم های ۵۰۰ عددی لمینت برجسته ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو عادی ۵۰۰ عددی ۱۶۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲ فرم های ۵۰۰ عددی لمینت برجسته ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو سریع ۵۰۰ عددی ۱۷۷,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۳ فرم های ۵۰۰ عددی لمینت برجسته ۵۹ در ۵۶ مربع دو رو عادی ۵۰۰ عددی ۱۲۷,۰۰۰ ۹ روز کاری ثبت سفارش
۴ فرم های ۵۰۰ عددی لمینت برجسته ۵۹ در ۵۶ مربع دو رو سریع ۵۰۰ عددی ۱۳۵,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش