لیست قیمت پوستر گلاسه ۱۳۵ گرمی ۱۰۰۰عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ پوستر گلاسه ۱۳۵ گرمی ۱۰۰۰عددی ۶۰ در ۴۵ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۰۰۶,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۲ پوستر گلاسه ۱۳۵ گرمی ۱۰۰۰عددی ۵۰ در ۷۰ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۳۴۱,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۳ پوستر گلاسه ۱۳۵ گرمی ۱۰۰۰عددی ۶۰*۹۰ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳,۷۵۹,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۴ پوستر گلاسه ۱۳۵ گرمی ۱۰۰۰عددی ۱۰۰ در ۷۰ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴,۴۲۹,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۵ پوستر گلاسه ۱۳۵ گرمی ۱۰۰۰عددی ۳۵ در ۵۰ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۱۷۱,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۶ پوستر گلاسه ۱۳۵ گرمی ۱۰۰۰عددی (۴۲ در ۲۹.۷) A۳ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۱۰۳,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۷ پوستر گلاسه ۱۳۵ گرمی ۱۰۰۰عددی (۴۲ در ۲۹.۷) A۳ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۷۱۴,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت پوستر گلاسه ۱۳۵ گرمی ۲۰۰۰عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ پوستر گلاسه ۱۳۵ گرمی ۲۰۰۰عددی ۶۰ در ۴۵ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۳,۳۲۲,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۲ پوستر گلاسه ۱۳۵ گرمی ۲۰۰۰عددی ۵۰ در ۷۰ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۳,۹۹۲,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۳ پوستر گلاسه ۱۳۵ گرمی ۲۰۰۰عددی ۶۰ در ۹۰ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۶,۳۲۱,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۴ پوستر گلاسه ۱۳۵ گرمی ۲۰۰۰عددی ۱۰۰ در ۷۰ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۷,۶۶۲,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۵ پوستر گلاسه ۱۳۵ گرمی ۲۰۰۰عددی ۳۵ در ۵۰ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱,۹۹۶,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۶ پوستر گلاسه ۱۳۵ گرمی ۲۰۰۰عددی (۴۲ در ۲۹.۷) A۳ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱,۸۵۷,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۷ پوستر گلاسه ۱۳۵ گرمی ۲۰۰۰عددی (۴۲ در ۲۹.۷) A۳ دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۲,۵۹۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت پوستر تحریر ۸۰ گرمی ۱۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ پوستر تحریر ۸۰ گرمی ۱۰۰۰ عددی ۶۰ در ۴۵ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۶۹۱,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۲ پوستر تحریر ۸۰ گرمی ۱۰۰۰ عددی ۵۰ در ۷۰ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۸۰۶,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۳ پوستر تحریر ۸۰ گرمی ۱۰۰۰ عددی ۶۰ در ۹۰ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳,۱۲۸,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۴ پوستر تحریر ۸۰ گرمی ۱۰۰۰ عددی ۱۰۰ در ۷۰ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳,۳۵۸,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۵ پوستر تحریر ۸۰ گرمی ۱۰۰۰ عددی ۳۵ در ۵۰ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۹۰۳,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۶ پوستر تحریر ۸۰ گرمی ۱۰۰۰ عددی (۴۲ در ۲۹.۷) A۳ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۹۴۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۷ پوستر تحریر ۸۰ گرمی ۱۰۰۰ عددی (۴۲ در ۲۹.۷) A۳ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۵۵۶,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت پوستر تحریر ۸۰ گرمی ۲۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ پوستر تحریر ۸۰ گرمی ۲۰۰۰ عددی ۶۰ در ۴۵ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۲,۶۹۱,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۲ پوستر تحریر ۸۰ گرمی ۲۰۰۰ عددی ۵۰ در ۷۰ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۲,۹۲۱,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۳ پوستر تحریر ۸۰ گرمی ۲۰۰۰ عددی ۶۰ در ۹۰ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۵,۰۶۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۴ پوستر تحریر ۸۰ گرمی ۲۰۰۰ عددی ۱۰۰ در ۷۰ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۵,۵۲۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۵ پوستر تحریر ۸۰ گرمی ۲۰۰۰ عددی ۳۵ در ۵۰ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱,۴۶۱,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۶ پوستر تحریر ۸۰ گرمی ۲۰۰۰ عددی (۴۲ در ۲۹.۷) A۳ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱,۵۴۲,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۷ پوستر تحریر ۸۰ گرمی ۲۰۰۰ عددی (۴۲ در ۲۹.۷) A۳ دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۲,۲۷۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت پوستر تحریر پارس ۱۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ پوستر تحریر پارس ۱۰۰۰ عددی ۱۰۰ در ۷۰ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۹۶۷,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۲ پوستر تحریر پارس ۱۰۰۰ عددی ۵۰ در ۷۰ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۶۱۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت پوستر تحریر پارس ۲۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ پوستر تحریر پارس ۲۰۰۰ عددی ۱۰۰ در ۷۰ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۴,۷۳۸,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۲ پوستر تحریر پارس ۲۰۰۰ عددی ۵۰ در ۷۰ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۲,۵۳۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت پوستر تحریر پارس ۵۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ پوستر تحریر پارس ۵۰۰۰ عددی ۱۰۰ در ۷۰ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۹,۶۰۳,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۲ پوستر تحریر پارس ۵۰۰۰ عددی ۵۰ در ۷۰ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۴,۹۵۷,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش