لیست قیمت پاکت تحریر ۸۰ گرمی ۱۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ پاکت تحریر ۸۰ گرمی ۱۰۰۰ عددی ملخی ( گسترده کار ۲۶۰*۲۳۰میل ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴۲۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲ پاکت تحریر ۸۰ گرمی ۱۰۰۰ عددی ملخی ( گسترده کار ۲۶۰*۲۳۰میل ) یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۴۵۴,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۳ پاکت تحریر ۸۰ گرمی ۱۰۰۰ عددی A۴ ( فایل گسترده ۴۸۰ در ۳۴۵ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۹۷۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۴ پاکت تحریر ۸۰ گرمی ۱۰۰۰ عددی A۴ ( فایل گسترده ۴۸۰ در ۳۴۵ ) یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱,۰۱۰,۰۰۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش
۵ پاکت تحریر ۸۰ گرمی ۱۰۰۰ عددی A۵ ( فایل گسترده ۳۴۵ در ۲۴۵ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵۱۷,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۶ پاکت تحریر ۸۰ گرمی ۱۰۰۰ عددی A۵ ( فایل گسترده ۳۴۵ در ۲۴۵ ) یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۵۴۷,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۷ پاکت تحریر ۸۰ گرمی ۱۰۰۰ عددی A۳ کیفی ۶۷۰*۴۷۵ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۸۷۹,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۸ پاکت تحریر ۸۰ گرمی ۱۰۰۰ عددی A۳ کیسه ای ۶۷۰*۴۸۵ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۸۷۹,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت پاکت تحریر ۸۰ گرمی ۲۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ پاکت تحریر ۸۰ گرمی ۲۰۰۰ عددی ملخی ( گسترده کار ۲۳ در ۲۶ ) یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۷۲۶,۰۰۰ ۹ روز کاری ثبت سفارش
۲ پاکت تحریر ۸۰ گرمی ۲۰۰۰ عددی ملخی ( گسترده کار ۲۳ در ۲۶ ) یک رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۷۵۱,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۳ پاکت تحریر ۸۰ گرمی ۲۰۰۰ عددی A۴ ( فایل گسترده ۴۸۰ در ۳۴۵ ) یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱,۶۰۵,۰۰۰ ۹ روز کاری ثبت سفارش
۴ پاکت تحریر ۸۰ گرمی ۲۰۰۰ عددی A۴ ( فایل گسترده ۴۸۰ در ۳۴۵ ) یک رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۱,۶۴۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۵ پاکت تحریر ۸۰ گرمی ۲۰۰۰ عددی A۵ ( فایل گسترده ۳۴۵ در ۲۴۵ ) یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۸۶۱,۰۰۰ ۹ روز کاری ثبت سفارش
۶ پاکت تحریر ۸۰ گرمی ۲۰۰۰ عددی A۵ ( فایل گسترده ۳۴۵ در ۲۴۵ ) یک رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۸۹۱,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۷ پاکت تحریر ۸۰ گرمی ۲۰۰۰ عددی A۳ کیفی ۶۷۰*۴۷۵ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۳,۰۹۱,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۸ پاکت تحریر ۸۰ گرمی ۲۰۰۰ عددی A۳ کیسه ای ۶۷۰*۴۸۵ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۳,۰۹۱,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت پاکت تحریر ۸۰ گرمی ۵۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ پاکت تحریر ۸۰ گرمی ۵۰۰۰ عددی ملخی ( گسترده کار ۲۳ در ۲۶ ) یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۱,۵۶۸,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲ پاکت تحریر ۸۰ گرمی ۵۰۰۰ عددی A۴ ( فایل گسترده ۴۸۰ در ۳۴۵ ) یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۳,۳۴۷,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۳ پاکت تحریر ۸۰ گرمی ۵۰۰۰ عددی A۵ ( فایل گسترده ۳۴۵ در ۲۴۵ ) یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۱,۸۲۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۴ پاکت تحریر ۸۰ گرمی ۵۰۰۰ عددی A۳ کیفی ۶۷۰*۴۷۵ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۶,۴۵۲,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۵ پاکت تحریر ۸۰ گرمی ۵۰۰۰ عددی A۳ کیسه ای ۶۷۰*۴۸۵ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۶,۴۵۲,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت پاکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۱۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ پاکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۱۰۰۰ عددی A۵ ( فایل گسترده ۳۴۵ در ۲۴۵ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۶۵۱,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲ پاکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۱۰۰۰ عددی A۵ ( فایل گسترده ۳۴۵ در ۲۴۵ ) یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۶۸۱,۰۰۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش
۳ پاکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۱۰۰۰ عددی ملخی ( گسترده کار ۲۳ در ۲۶ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵۶۳,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۴ پاکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۱۰۰۰ عددی ملخی ( گسترده کار ۲۳ در ۲۶ ) یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۵۸۸,۰۰۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش
۵ پاکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۱۰۰۰ عددی A۴ ( فایل گسترده ۴۸۰ در ۳۴۵ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۲۴۳,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۶ پاکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۱۰۰۰ عددی A۴ ( فایل گسترده ۴۸۰ در ۳۴۵ ) یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱,۲۷۸,۰۰۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش
۷ پاکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۱۰۰۰ عددی A۳ کیفی ۶۷۰*۴۷۵ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۴۱۳,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۸ پاکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۱۰۰۰ عددی A۳ کیسه ای ۶۷۰*۴۸۵ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۴۱۳,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت پاکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۲۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ پاکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۲۰۰۰ عددی A۵ ( فایل گسترده ۳۴۵ در ۲۴۵ ) یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱,۱۲۹,۰۰۰ ۹ روز کاری ثبت سفارش
۲ پاکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۲۰۰۰ عددی A۵ ( فایل گسترده ۳۴۵ در ۲۴۵ ) یک رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۱,۱۵۹,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۳ پاکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۲۰۰۰ عددی ملخی ( گسترده کار ۲۳ در ۲۶ ) یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۹۹۳,۰۰۰ ۹ روز کاری ثبت سفارش
۴ پاکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۲۰۰۰ عددی ملخی ( گسترده کار ۲۳ در ۲۶ ) یک رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۱,۰۱۸,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۵ پاکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۲۰۰۰ عددی A۴ ( فایل گسترده ۴۸۰ در ۳۴۵ ) یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۲,۱۴۱,۰۰۰ ۹ روز کاری ثبت سفارش
۶ پاکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۲۰۰۰ عددی A۴ ( فایل گسترده ۴۸۰ در ۳۴۵ ) یک رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۲,۱۷۶,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۷ پاکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۲۰۰۰ عددی A۳ کیفی ۶۷۰*۴۷۵ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۴,۱۵۹,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۸ پاکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۲۰۰۰ عددی A۳ کیسه ای ۶۷۰*۴۸۵ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۴,۱۵۹,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت پاکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۵۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ پاکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۵۰۰۰ عددی A۵ ( فایل گسترده ۳۴۵ در ۲۴۵ ) یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۲,۴۸۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲ پاکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۵۰۰۰ عددی ملخی ( گسترده کار ۲۳ در ۲۶ ) یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۲,۲۳۷,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۳ پاکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۵۰۰۰ عددی A۴ ( فایل گسترده ۴۸۰ در ۳۴۵ ) یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۴,۶۸۶,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۴ پاکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۵۰۰۰ عددی A۳ کیفی ۶۷۰*۴۷۵ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۹,۱۲۲,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۵ پاکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۵۰۰۰ عددی A۳ کیسه ای ۶۷۰*۴۸۵ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۹,۱۲۲,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت پاکت تحریر ۱۰۰ گرمی ۱۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ پاکت تحریر ۱۰۰ گرمی ۱۰۰۰ عددی ملخی ( گسترده کار ۲۳ در ۲۶ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵۲۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲ پاکت تحریر ۱۰۰ گرمی ۱۰۰۰ عددی A۵ ( فایل گسترده ۳۴۵ در ۲۴۵ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۶۲۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۳ پاکت تحریر ۱۰۰ گرمی ۱۰۰۰ عددی A۴ ( فایل گسترده ۴۸۰ در ۳۴۵ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۱۹۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۴ پاکت تحریر ۱۰۰ گرمی ۱۰۰۰ عددی A۳ کیفی ۶۷۰*۴۷۵ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۳۲۸,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۵ پاکت تحریر ۱۰۰ گرمی ۱۰۰۰ عددی A۳ کیسه ای ۶۷۰*۴۸۵ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۳۲۸,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت پاکت تحریر ۱۲۰ گرم

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ پاکت تحریر ۱۲۰ گرم A۳ کیفی ۶۷۰*۴۷۵ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۴۴۳,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ پاکت تحریر ۱۲۰ گرم A۳ کیسه ای ۶۷۰*۴۸۵ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۴۴۳,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت پاکت کتان ۱۲۰ گرم ۱۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ پاکت کتان ۱۲۰ گرم ۱۰۰۰ عددی ملخی ( گسترده کار ۲۳ در ۲۶ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۶۳۱,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲ پاکت کتان ۱۲۰ گرم ۱۰۰۰ عددی A۵ ( فایل گسترده ۳۴۵ در ۲۴۵ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۷۵۸,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۳ پاکت کتان ۱۲۰ گرم ۱۰۰۰ عددی A۴ (گسترده کار ۳۴۵*۴۸۰) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۴۵۸,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۴ پاکت کتان ۱۲۰ گرم ۱۰۰۰ عددی A۳ کیفی ۶۷۰*۴۷۵ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۷۳۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۵ پاکت کتان ۱۲۰ گرم ۱۰۰۰ عددی A۳ کیسه ای ۶۷۰*۴۸۵ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۷۳۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت پاکت کتان ۱۲۰ گرم ۲۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات

لیست قیمت پاکت کتان ۱۲۰ گرم ۵۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات

لیست قیمت پاکت کارتی ۱۴۰ گرم ۱۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ پاکت کارتی ۱۴۰ گرم ۱۰۰۰ عددی ملخی ( گسترده کار ۲۳.۶ در ۲۵.۸ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۹۲۷,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۲ پاکت کارتی ۱۴۰ گرم ۱۰۰۰ عددی A۵ ( فایل گسترده ۳۴۸ در ۲۴۵ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۹۵۱,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۳ پاکت کارتی ۱۴۰ گرم ۱۰۰۰ عددی A۴ (گسترده کار ۳۴۵*۴۷۸) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۷۶۳,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت پاکت کارتی ۱۴۰ گرم ۲۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ پاکت کارتی ۱۴۰ گرم ۲۰۰۰ عددی ملخی ( گسترده کار ۲۳۶ در ۲۵۸ ) یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱,۶۱۸,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۲ پاکت کارتی ۱۴۰ گرم ۲۰۰۰ عددی A۵ ( فایل گسترده ۳۴۸ در ۲۴۵ ) یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱,۶۵۵,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۳ پاکت کارتی ۱۴۰ گرم ۲۰۰۰ عددی A۴ (گسترده کار ۳۴۵*۴۷۸) یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۳,۰۹۵,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت پاکت کارتی ۱۴۰ گرم ۵۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات

لیست قیمت پاکت تحریر پارس ۱۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات

لیست قیمت پاکت تحریر پارس ۲۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات

لیست قیمت پاکت تحریر پارس ۵۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات

لیست قیمت پاکت کرافت چهاررنگ ۱.۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ پاکت کرافت چهاررنگ ۱.۰۰۰ عددی ملخی ( گسترده کار ۲۶۰*۲۳۰میل ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵۱۰,۰۰۰ ۹ روز کاری ثبت سفارش
۲ پاکت کرافت چهاررنگ ۱.۰۰۰ عددی A۴ ( فایل گسترده ۴۸۰ در ۳۴۵ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۱۴۸,۰۰۰ ۹ روز کاری ثبت سفارش
۳ پاکت کرافت چهاررنگ ۱.۰۰۰ عددی A۵ ( فایل گسترده ۳۴۵ در ۲۴۵ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۶۰۳,۰۰۰ ۹ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت پاکت کرافت چهاررنگ ۲.۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ پاکت کرافت چهاررنگ ۲.۰۰۰ عددی ملخی ( گسترده کار ۲۶۰*۲۳۰میل ) یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۸۸۹,۰۰۰ ۹ روز کاری ثبت سفارش
۲ پاکت کرافت چهاررنگ ۲.۰۰۰ عددی A۴ ( فایل گسترده ۴۸۰ در ۳۴۵ ) یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱,۹۶۲,۰۰۰ ۹ روز کاری ثبت سفارش
۳ پاکت کرافت چهاررنگ ۲.۰۰۰ عددی A۵ ( فایل گسترده ۳۴۵ در ۲۴۵ ) یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱,۰۴۰,۰۰۰ ۹ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت پاکت کرافت چهاررنگ ۵.۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ پاکت کرافت چهاررنگ ۵.۰۰۰ عددی ملخی ( گسترده کار ۲۶۰*۲۳۰میل ) یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۱,۹۸۴,۰۰۰ ۹ روز کاری ثبت سفارش
۲ پاکت کرافت چهاررنگ ۵.۰۰۰ عددی A۴ ( فایل گسترده ۴۸۰ در ۳۴۵ ) یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۴,۲۶۷,۰۰۰ ۹ روز کاری ثبت سفارش
۳ پاکت کرافت چهاررنگ ۵.۰۰۰ عددی A۵ ( فایل گسترده ۳۴۵ در ۲۴۵ ) یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۲,۲۸۰,۰۰۰ ۹ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت پاکت سی دی سلفون دار

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات