لیست قیمت کاتالوگ تک برگی (۳۰۰ گرمی) گلاسه یووی ۱۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ کاتالوگ تک برگی (۳۰۰ گرمی) گلاسه یووی ۱۰۰۰ عددی A۴ ( گسترده ۲۸۸ * ۲۰۰ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۹۴۵,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ کاتالوگ تک برگی (۳۰۰ گرمی) گلاسه یووی ۱۰۰۰ عددی A۴ ( گسترده ۲۸۸ * ۲۰۰ ) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۲۰۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۳ کاتالوگ تک برگی (۳۰۰ گرمی) گلاسه یووی ۱۰۰۰ عددی A۴ ( گسترده ۲۸۸ * ۲۰۰ ) یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱,۰۲۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۴ کاتالوگ تک برگی (۳۰۰ گرمی) گلاسه یووی ۱۰۰۰ عددی A۴ ( گسترده ۲۸۸ * ۲۰۰ ) دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱,۲۷۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت کاتالوگ تک برگی (۳۰۰ گرمی) سلفون براق ۱۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ کاتالوگ تک برگی (۳۰۰ گرمی) سلفون براق ۱۰۰۰ عددی A۴ ( گسترده ۲۸۸ * ۲۰۰ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۰۰۵,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ کاتالوگ تک برگی (۳۰۰ گرمی) سلفون براق ۱۰۰۰ عددی A۴ ( گسترده ۲۸۸ * ۲۰۰ ) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۳۳۵,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۳ کاتالوگ تک برگی (۳۰۰ گرمی) سلفون براق ۱۰۰۰ عددی A۴ ( گسترده ۲۸۸ * ۲۰۰ ) یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱,۰۸۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۴ کاتالوگ تک برگی (۳۰۰ گرمی) سلفون براق ۱۰۰۰ عددی A۴ ( گسترده ۲۸۸ * ۲۰۰ ) دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱,۴۱۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت کاتالوگ تک برگی (۳۰۰ گرمی) سلفون مات ۱۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ کاتالوگ تک برگی (۳۰۰ گرمی) سلفون مات ۱۰۰۰ عددی A۴ ( گسترده ۲۸۸ * ۲۰۰ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۰۰۵,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ کاتالوگ تک برگی (۳۰۰ گرمی) سلفون مات ۱۰۰۰ عددی A۴ ( گسترده ۲۸۸ * ۲۰۰ ) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۳۳۵,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۳ کاتالوگ تک برگی (۳۰۰ گرمی) سلفون مات ۱۰۰۰ عددی A۴ ( گسترده ۲۸۸ * ۲۰۰ ) یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱,۰۸۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۴ کاتالوگ تک برگی (۳۰۰ گرمی) سلفون مات ۱۰۰۰ عددی A۴ ( گسترده ۲۸۸ * ۲۰۰ ) دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱,۴۱۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت کاتالوگ تک برگی (۳۰۰ گرمی) سوسماری

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ کاتالوگ تک برگی (۳۰۰ گرمی) سوسماری A۴ ( گسترده ۲۸۸ * ۲۰۰ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۳۳۵,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ کاتالوگ تک برگی (۳۰۰ گرمی) سوسماری A۴ ( گسترده ۲۸۸ * ۲۰۰ ) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۴۵۵,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش