پیگیری سفارشات

تهران ، شهریار ، خیابان ولیعصر (عج) ، روبروی بیمارستان امام سجاد (ع) ، برج سعدی ، طبقه اول ، واحد ۳۰

به چاپ سپهر خوش آمدید.

لیست قیمت ویزیت فانتزی ( عمومی ) لمینت براق

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی ( عمومی ) لمینت براق ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴۹۴,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی ( عمومی ) لمینت براق ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۵۲۴,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۳ ویزیت فانتزی ( عمومی ) لمینت براق طرح موج ۹۰*۶۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴۹۴,۵۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۴ ویزیت فانتزی ( عمومی ) لمینت براق طرح موج ۹۰*۶۰ دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۵۲۴,۵۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۵ ویزیت فانتزی ( عمومی ) لمینت براق ۵۵*۵۵ مربع دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۲۱,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۶ ویزیت فانتزی ( عمومی ) لمینت براق ۸۵*۴۸ ویزیتی دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۹۵,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۷ ویزیت فانتزی ( عمومی ) لمینت براق دایره ۵۵ * ۵۵ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۴۶,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی ( عمومی ) طلا کارت لمینت براق

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی ( عمومی ) طلا کارت لمینت براق ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۷۸۸,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی ( عمومی ) طلا کارت لمینت براق ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۸۵۸,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی ( عمومی ) لمینت مات

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی ( عمومی ) لمینت مات ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۶۴۳,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی ( عمومی ) لمینت مات ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۶۷۳,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۳ ویزیت فانتزی ( عمومی ) لمینت مات طرح موج ۹۰*۶۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۶۴۳,۵۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۴ ویزیت فانتزی ( عمومی ) لمینت مات ۵۵*۵۵ مربع دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴۱۸,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۵ ویزیت فانتزی ( عمومی ) لمینت مات ۸۵*۴۸ ویزیتی دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵۱۴,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی ( عمومی ) طلا کارت لمینت مات

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی ( عمومی ) طلا کارت لمینت مات ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۹۶۱,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی ( عمومی ) لمینت برجسته

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی ( عمومی ) لمینت برجسته ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵۱۵,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی ( عمومی ) لمینت برجسته ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۵۴۵,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۳ ویزیت فانتزی ( عمومی ) لمینت برجسته ۵۹ در ۵۶ مربع دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۸۶,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۴ ویزیت فانتزی ( عمومی ) لمینت برجسته ۵۹ در ۵۶ مربع دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۴۱۶,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۵ ویزیت فانتزی ( عمومی ) لمینت برجسته ۸۵*۴۸ ویزیتی دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴۱۲,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۶ ویزیت فانتزی ( عمومی ) لمینت برجسته ۸۵*۴۸ ویزیتی دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۴۴۲,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۷ ویزیت فانتزی ( عمومی ) لمینت برجسته طرح موج ۹۰ در ۶۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵۱۵,۶۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی ( عمومی ) لمینت برجسته دورگرد طلاکوب

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی ( عمومی ) لمینت برجسته دورگرد طلاکوب ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۸۳۶,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی ( عمومی ) لمینت برجسته دورگرد طلاکوب ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۹۰۶,۰۰۰ ۶ روز کاری ثبت سفارش
۳ ویزیت فانتزی ( عمومی ) لمینت برجسته دورگرد طلاکوب ۵۹ در ۵۶ مربع دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۶۲۷,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۴ ویزیت فانتزی ( عمومی ) لمینت برجسته دورگرد طلاکوب ۵۹ در ۵۶ مربع دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۶۵۷,۰۰۰ ۶ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی ( عمومی ) لمینت برجسته مخملی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی ( عمومی ) لمینت برجسته مخملی ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۷۰۳,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی ( عمومی ) لمینت برجسته مخملی ۵۹ در ۵۶ مربع دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵۲۷,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی ( عمومی ) لمینت برجسته مخملی طلاکوب

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی ( عمومی ) لمینت برجسته مخملی طلاکوب ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۰۲۴,۰۰۰ ۱۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی ( عمومی ) لمینت برجسته مخملی طلاکوب ۵۹ در ۵۶ مربع دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۷۶۸,۰۰۰ ۱۷ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی ( عمومی ) لمینت کتان امباس دور گرد

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی ( عمومی ) لمینت کتان امباس دور گرد ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵۲۰,۰۰۰ ۱۴ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی ( عمومی ) لمینت کتان امباس دور گرد ( ۵۹ * ۵۶ ) مربع دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۴۷,۰۰۰ ۱۴ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی ( عمومی ) کتان امباس لمینت طلاکوب دورگرد

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی ( عمومی ) کتان امباس لمینت طلاکوب دورگرد ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۸۷۵,۰۰۰ ۱۶ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی ( عمومی ) کتان امباس لمینت طلاکوب دورگرد ( ۵۹ * ۵۶ ) مربع دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵۸۳,۰۰۰ ۱۶ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی ( عمومی ) گلاسه بدون روکش دورگرد

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی ( عمومی ) گلاسه بدون روکش دورگرد ( ۹۰ * ۶۰ ) استاندارد دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۶۳,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی ( عمومی ) سلفون براق دورگرد

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی ( عمومی ) سلفون براق دورگرد ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۷۷,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی ( عمومی ) سلفون براق دورگرد ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۳۰۷,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۳ ویزیت فانتزی ( عمومی ) سلفون براق دورگرد ۹۰*۶۰ (۶ساعته) دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۳۲۲,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۴ ویزیت فانتزی ( عمومی ) سلفون براق دورگرد طرح موج ۹۰*۶۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۷۶,۰۰۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش
۵ ویزیت فانتزی ( عمومی ) سلفون براق دورگرد ۶۰ در ۶۰ مربع دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۰۵,۰۰۰ ۹ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی ( عمومی ) سلفون ( مات ) دور گرد

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی ( عمومی ) سلفون ( مات ) دور گرد ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۷۷,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی ( عمومی ) سلفون ( مات ) دور گرد ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۳۰۷,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۳ ویزیت فانتزی ( عمومی ) سلفون ( مات ) دور گرد ۹۰*۶۰ (۶ساعته) دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۳۲۲,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۴ ویزیت فانتزی ( عمومی ) سلفون ( مات ) دور گرد طرح موج ۹۰*۶۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۷۶,۰۰۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش
۵ ویزیت فانتزی ( عمومی ) سلفون ( مات ) دور گرد ۶۰ در ۶۰ مربع دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۰۵,۰۰۰ ۹ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی ( عمومی ) سلفون مات دورگرد موضعی (برجسته)

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی ( عمومی ) سلفون مات دورگرد موضعی (برجسته) ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۹۲,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی ( عمومی ) سلفون مات دورگرد طلاکوب

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی ( عمومی ) سلفون مات دورگرد طلاکوب ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۶۶۰,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی ( عمومی ) سلفون مات دورگرد طلاکوب ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۷۳۰,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی ( عمومی ) سلفون مات مخملی دور گرد

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی ( عمومی ) سلفون مات مخملی دور گرد ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵۰۲,۰۰۰ ۹ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی ( عمومی ) سلفون مات مخملی دورگرد موضعی(برجسته)

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی ( عمومی ) سلفون مات مخملی دورگرد موضعی(برجسته) ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵۸۷,۰۰۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی ( عمومی ) سلفون مات مخملی دورگرد طلاکوب

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی ( عمومی ) سلفون مات مخملی دورگرد طلاکوب ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۸۵۶,۰۰۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی ( عمومی ) سلفون مخملی دورگرد موضعی طلاکوب

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات

لیست قیمت ویزیت فانتزی ( عمومی ) طرح چرم دورگرد

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی ( عمومی ) طرح چرم دورگرد ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۷۸,۰۰۰ ۱۶ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی ( عمومی ) گلاسه یووی دورگرد

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات

لیست قیمت ویزیت فانتزی ( عمومی ) کرافت دورگرد

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی ( عمومی ) کرافت دورگرد ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴۴۵,۰۰۰ ۱۶ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی ( عمومی ) کارتی دورگرد

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی ( عمومی ) کارتی دورگرد ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۶۶,۰۰۰ ۱۶ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی ( عمومی ) کارتی دورگرد نقره کوب

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی ( عمومی ) کارتی دورگرد نقره کوب ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۶۱۱,۰۰۰ ۱۶ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی ( عمومی ) کتان امباس دورگرد

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی ( عمومی ) کتان امباس دورگرد ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۸۱,۰۰۰ ۹ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی ( عمومی ) کتان امباس دورگرد طلاکوب

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی ( عمومی ) کتان امباس دورگرد طلاکوب ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۶۲۶,۰۰۰ ۱۶ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی ( عمومی ) پروانه ای

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی ( عمومی ) پروانه ای ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۷۶,۰۰۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش