لیست قیمت ویزیت فانتزی لمینت براق

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی لمینت براق ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۴۴,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی لمینت براق ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۲۵۲,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۳ ویزیت فانتزی لمینت براق طرح موج ۹۰*۶۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۴۴,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۴ ویزیت فانتزی لمینت براق طرح موج ۹۰*۶۰ دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۲۵۲,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۵ ویزیت فانتزی لمینت براق ۵۵*۵۵ مربع دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۵۹,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۶ ویزیت فانتزی لمینت براق ۸۵*۴۸ ویزیتی دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۹۵,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۷ ویزیت فانتزی لمینت براق دایره ۵۵ * ۵۵ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۷۱,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی طلا کارت لمینت براق

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی طلا کارت لمینت براق ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴۰۰,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی طلا کارت لمینت براق ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۴۲۰,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی لمینت مات

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی لمینت مات ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۵۲,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی لمینت مات ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۳۶۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۳ ویزیت فانتزی لمینت مات طرح موج ۹۰*۶۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۵۲,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۴ ویزیت فانتزی لمینت مات ۵۵*۵۵ مربع دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۲۹,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۵ ویزیت فانتزی لمینت مات ۸۵*۴۸ ویزیتی دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۸۲,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی طلا کارت لمینت مات

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی طلا کارت لمینت مات ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵۱۹,۰۰۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی لمینت برجسته

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی لمینت برجسته ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۵۷,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی لمینت برجسته ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۲۶۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۳ ویزیت فانتزی لمینت برجسته ۵۹ در ۵۶ مربع دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۹۳,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۴ ویزیت فانتزی لمینت برجسته ۵۹ در ۵۶ مربع دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۲۰۱,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۵ ویزیت فانتزی لمینت برجسته ۸۵*۴۸ ویزیتی دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۰۶,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۶ ویزیت فانتزی لمینت برجسته ۸۵*۴۸ ویزیتی دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۲۱۴,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی لمینت برجسته دورگرد طلاکوب

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی لمینت برجسته دورگرد طلاکوب ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴۲۵,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی لمینت برجسته دورگرد طلاکوب ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۴۴۵,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۳ ویزیت فانتزی لمینت برجسته دورگرد طلاکوب ۵۹ در ۵۶ مربع دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۱۹,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۴ ویزیت فانتزی لمینت برجسته دورگرد طلاکوب ۵۹ در ۵۶ مربع دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۳۲۷,۰۰۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی لمینت برجسته مخملی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی لمینت برجسته مخملی ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴۰۵,۰۰۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی لمینت برجسته مخملی ۵۹ در ۵۶ مربع دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۰۳,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی لمینت برجسته مخملی طلاکوب

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی لمینت برجسته مخملی طلاکوب ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵۱۷,۰۰۰ ۱۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی لمینت برجسته مخملی طلاکوب ۵۹ در ۵۶ مربع دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۸۸,۰۰۰ ۱۷ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی لمینت کتان امباس دور گرد

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی لمینت کتان امباس دور گرد ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۷۷,۰۰۰ ۱۴ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی لمینت کتان امباس دور گرد ۵۹ در ۵۶ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۹۸,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی کتان امباس لمینت طلاکوب دورگرد

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی کتان امباس لمینت طلاکوب دورگرد ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴۳۰,۰۰۰ ۹ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی کتان امباس لمینت طلاکوب دورگرد ۵۹ در ۵۶ مربع دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۲۳,۰۰۰ ۱۶ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی سلفون براق دورگرد

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی سلفون براق دورگرد ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۲۲,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی سلفون براق دورگرد ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱۳۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۳ ویزیت فانتزی سلفون براق دورگرد ۹۰*۶۰ (۶ساعته) دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱۴۲,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۴ ویزیت فانتزی سلفون براق دورگرد طرح موج ۹۰*۶۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۵۴,۰۰۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی سلفون ( مات ) دور گرد

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی سلفون ( مات ) دور گرد ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۲۲,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی سلفون ( مات ) دور گرد ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱۳۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۳ ویزیت فانتزی سلفون ( مات ) دور گرد ۹۰*۶۰ (۶ساعته) دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱۴۲,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۴ ویزیت فانتزی سلفون ( مات ) دور گرد طرح موج ۹۰*۶۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۵۴,۰۰۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی سلفون مات دورگرد موضعی (برجسته)

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی سلفون مات دورگرد موضعی (برجسته) ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۷۰,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی سلفون مات دورگرد موضعی (برجسته) ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱۹۰,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی سلفون مات دورگرد طلاکوب

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی سلفون مات دورگرد طلاکوب ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۲۲,۰۰۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی سلفون مات مخملی دور گرد

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی سلفون مات مخملی دور گرد ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۷۷,۰۰۰ ۹ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی سلفون مات مخملی دورگرد موضعی(برجسته)

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی سلفون مات مخملی دورگرد موضعی(برجسته) ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۱۰,۰۰۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی سلفون مات مخملی دورگرد طلاکوب

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی سلفون مات مخملی دورگرد طلاکوب ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴۶۲,۰۰۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی سلفون مخملی دورگرد موضعی طلاکوب

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی سلفون مخملی دورگرد موضعی طلاکوب ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴۹۹,۰۰۰ ۱۶ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی طرح چرم دورگرد

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی طرح چرم دورگرد ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۱۷,۰۰۰ ۱۶ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی گلاسه یووی دورگرد

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی گلاسه یووی دورگرد ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۱۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی کرافت دورگرد

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی کرافت دورگرد ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۵۰,۰۰۰ ۱۶ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی کارتی دورگرد

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی کارتی دورگرد ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۲۵,۰۰۰ ۱۶ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی کارتی دورگرد نقره کوب

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی کارتی دورگرد نقره کوب ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۰۶,۰۰۰ ۱۶ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی کتان امباس دورگرد

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی کتان امباس دورگرد ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۵۰,۰۰۰ ۹ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی کتان امباس دورگرد طلاکوب

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی کتان امباس دورگرد طلاکوب ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۳۱,۰۰۰ ۱۶ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی پروانه ای

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی پروانه ای ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۶۳,۰۰۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش