لیست قیمت ویزیت های ساده سلفون براق

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت های ساده سلفون براق ۸۵ در ۴۸ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۶۷,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت های ساده سلفون براق ۸۵ در ۴۸ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۸۹,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۳ ویزیت های ساده سلفون براق ۸۵ در ۴۸ یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۷۲,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۴ ویزیت های ساده سلفون براق ۸۵ در ۴۸ دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۹۴,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۵ ویزیت های ساده سلفون براق ۶ساعته یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۸۰,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۶ ویزیت های ساده سلفون براق ۶ساعته دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱۰۲,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت های ساده سلفون براق طلاکوب

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت های ساده سلفون براق طلاکوب ۸۵*۴۸ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۰۵,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت های ساده سلفون ( مات )

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت های ساده سلفون ( مات ) ۸۵ در ۴۸ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۶۷,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت های ساده سلفون ( مات ) ۸۵ در ۴۸ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۸۹,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۳ ویزیت های ساده سلفون ( مات ) ۸۵ در ۴۸ یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۷۲,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۴ ویزیت های ساده سلفون ( مات ) ۸۵ در ۴۸ دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۹۴,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۵ ویزیت های ساده سلفون ( مات ) ۸۵*۴۸ (۶ساعته) یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۸۰,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۶ ویزیت های ساده سلفون ( مات ) ۸۵*۴۸ (۶ساعته) دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱۰۲,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت های ساده سلفون مات طلاکوب

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت های ساده سلفون مات طلاکوب ۸۵*۴۸ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۰۵,۰۰۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت های ساده گلاسه یووی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت های ساده گلاسه یووی ۸۵*۴۸ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۶۳,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت های ساده گلاسه یووی ۸۵*۴۸ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۸۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۳ ویزیت های ساده گلاسه یووی ۸۵*۴۸ یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۶۸,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۴ ویزیت های ساده گلاسه یووی ۸۵*۴۸ دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۸۵,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت های ساده گلاسه بدون روکش

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت های ساده گلاسه بدون روکش تک لت ( ۸۵ در ۴۸ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵۶,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت های ساده گلاسه بدون روکش تک لت ( ۸۵ در ۴۸ ) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۶۶,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۳ ویزیت های ساده گلاسه بدون روکش تک لت ( ۸۵ در ۴۸ ) یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۶۱,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۴ ویزیت های ساده گلاسه بدون روکش تک لت ( ۸۵ در ۴۸ ) دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۷۱,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت های ساده کتان امباس

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت های ساده کتان امباس ۸۵ در ۴۸ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۰۳,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت های ساده کتان امباس ۸۵ در ۴۸ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۰۸,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۳ ویزیت های ساده کتان امباس ۸۵ در ۴۸ یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱۰۸,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۴ ویزیت های ساده کتان امباس ۸۵ در ۴۸ دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱۱۲,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت های ساده کتان امباس طلاکوب

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت های ساده کتان امباس طلاکوب ۸۵*۴۸ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۳۶,۰۰۰ ۱۶ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت های ساده کتان آلمان

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت های ساده کتان آلمان ۸۵*۴۸ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۵۴,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت های ساده کتان آلمان ۸۵*۴۸ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۵۹,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۳ ویزیت های ساده کتان آلمان ۸۵*۴۸ یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱۵۹,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۴ ویزیت های ساده کتان آلمان ۸۵*۴۸ دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱۶۴,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت های ساده سوسماری

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت های ساده سوسماری ۸۵*۴۸ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۸۹,۰۰۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت های ساده سوسماری ۸۵*۴۸ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۹۷,۰۰۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت های ساده سلفون مخملی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت های ساده سلفون مخملی ۸۵*۴۸ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۹۴,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت های ساده سلفون مخملی ۸۵*۴۸ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۰۴,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت های ساده طرح چرم

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت های ساده طرح چرم ۸۵*۴۸ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۸۸,۰۰۰ ۱۶ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت های ساده کارتی ۳۰۰ گرم

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت های ساده کارتی ۳۰۰ گرم ۸۵*۴۸ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۹۳,۰۰۰ ۱۶ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت های ساده کارتی ۳۰۰ گرم ۸۵*۴۸ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۹۸,۰۰۰ ۱۶ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت های ساده کارتی ۳۰۰ گرم نقره کوب

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت های ساده کارتی ۳۰۰ گرم نقره کوب ۸۵*۴۸ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۱۸,۰۰۰ ۱۶ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت های ساده مقوا پشت طوسی فیلتر دار

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت های ساده مقوا پشت طوسی فیلتر دار ۸۵*۴۸ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۶۳,۰۰۰ ۱۶ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت های ساده مقوا پشت طوسی با قالب دلخواه

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت های ساده مقوا پشت طوسی با قالب دلخواه ۸۵*۴۸ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۷۳,۰۰۰ ۱۶ روز کاری ثبت سفارش